Misioni dhe Vizioni

MISIONI
Të kryejë veprimtari akademike kombëtare dhe ndërkombëtare në fushën e arsimit.
Kryerja e projekteve ndërkombëtare me akademikë dhe studentë të Universitetit për të krijuar studime shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare
Organizimi i konferencave dhe organizime të punëtorive.

VIZIONI
Ndërkombëtarizimi i studimeve shkencore në Kosovë.
Për të transferuar veprat e universiteteve shtetërore dhe private në studime ndërkombëtare në Kosovë.
Për të qenë qendra e veprimtarive shkencore në Ballkan.

Qëllimi i Shoqatës së Kërkimit Arsimor të Kosovës është;
Të kryejë hulumtime kombëtare dhe ndërkombëtare në fushën e arsimit, punëtoritë, panelet, seminaret, konferencat,kongreset, etj
Në fushat e mëposhtme në programet universitare të Fakulteteve të Edukimit;

– Menaxhimi i arsimit,
– Politikat e arsimit,
– Programet arsimore dhe mësimdhënia,
– Teknologjitë arsimore,
– Edukimi Shkencor,
– Shkollë fillore,
– Edukimi parashkollor,
– Edukim special,
– Udhëzime dhe këshillime psikologjike,
– Edukimi i Shkencave Sociale,
– Trajnim teknik dhe profesional,
– Edukimi i Gjuhëve të Huaja është të përcaktojë standardet e cilësisë së kërkimit arsimor në fushat e tyre.

Është krijimi i një qendre të përsosmërisë me pajisjet teknike, bazën e të dhënave, faqet e internetit dhe indeksimin e programeve të nevojshme për indeksimin e revistave kërkimore arsimore të botuara në vendin tonë dhe për të përcaktuar faktorët e ndikimit të këtyre revistave.

Të përfshihen në aktivitete akademike në fushën e arsimit.

Për të përcaktuar standardet etike të kërkimit arsimor.

Është për të bërë anëtarësim dhe bashkëpunim në shoqatat ndërkombëtare.

Back to top button