Anëtarëve të Kuvendit

President
Assist. Prof. Dr. Serdan KERVAN
serdan.kervan@uni-prizren.com
info@kead-rks.org
Tel: +383 45 610606

Vice President
Assist. Prof. Dr. Shemsi MORİNA

General Secretary
Msc. Valdete KRASNİQİ

Members
Prof. Dr. Suzan CANHASİ
Assoc.Prof. Rifat MORİNA
Assoc.Prof. Dr. Halim BAJRAKTARİ
Assoc.Prof.Dr. Elsev Brina Lopar
Assist. Prof. Dr. Soner YILDIRIM
Assist. Prof. Dr. Fatmir MEHMETİ
Assist. Prof. Dr. Munevver M. YILDIRIM

General Coordinator
Msc. Erengül TOKAY

Asistan
Ezgi Kirkul

Back to top button